Jaipur Adraki Keema Matar
Jaipur Pudina Hariyali
Rhasmalai
Jaipur Murgh Tinka
Jaipur Ghunchao Bahar

Gharana’s Jaipur

Other outlets at Holiday Inn Dubai - Al Barsha